logo

Sme spoločnosť z Nitry, ktorá sa už viac ako 20 rokov zaoberá programovaním aplikácií a webových stráok na mieru. Vyvinuli sme tiež projekt "ModernéObce.sk", ktorý používa viac ako 150 miest a obcí na Slovensku. Neváhajte sa nás spýtať, ako Vám vieme pomôcť práve s Vaším projektom.


Kontaktné údaje:

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť EWORKS.sk s.r.o., IČO: 46 483 608, so sídlom: Hlboká 7, 949 01 Nitra ako prevádzkovateľ internetovej stránky EWORKS.sk vyhlasuje, že zbiera, spracováva a uchováva nasledovné:

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (resp. adresa na doručenie zásielky), kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo

Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa ako predávajúceho (dodávateľa) voči dotknutej osobe ako kupujúcemu (odberateľovi) a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov

Právny základ spracúvania: zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci stránky a rokovania o uzatvorení zmluvy

Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: info@eworks.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

  • poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi
  • poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom
  • vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.